GLOBAL RENT s.r.o.

Spoločnosť vznikla na Slovensku v roku 2000 ako dcérska firma
spoločnosti Real market s.r.o. s cieľom spravovať nehnuteľnosti v jej portfóliu.
Ide predovšetkým o nehnuteľnosti typu lokálnych okresných obchodných
(nakupných) centier, v ktorých sa nachádzaju obchodné a skladové priestory
prenajímané miestnym obchodníkom.

V roku 2000 sme začínali so starostlivosťou o dve polyfunkčné nákupné strediská v dvoch okresných mestách a niekoľko menších predajní, v súčasnosti sa staráme o 3 stredne veľké nákupné centrá v troch okresných mestách na Slovensku a od roku 2004 do nášho portfólia pribudol aj bytový dom s rezidenčnými bytmi v hlavnom meste.Našou hlavnou činnosťou však aj naďalej zostáva správa obchodných centier, zabezpečovanie ich plynulej 

a hladkej prevádzky, zabezpečovanie optimálnej skladby nájomníkov v danom objekte, zabezpečovanie reklamných a marketingových aktivít na podporu predaja jednotlivých obchodníkov v týchto obchodných centrách. Začiatkom tohto roku sme sa rozhodli pre re-branding našej značky, ako dôkaz že ideme s dobou a snažíme sa neustále vylepšovať v každej oblasti našej činnosti.

Management spoločnosti

Ing.Oliver Arpáš - konateľ

 • Konateľ spoločnosti má 56 rokov a už viac ako 20 rokov pracuje s maximálnym nasadením ako manažér rôznych firiem, od malých súkromných až po pobočky veľkých nadnárodných spoločností. 
 • V roku 1980 ukončil Slovenskú vysokú školu technickú, Strojnícku fakultu a to s červeným diplomom. Po skončení školy pracoval v š.p. Energoprojekt ako projektant. V roku 1983  nastúpil do SAV ako vedúci Centrálneho mikropočítačového laboratória SAV, pôsobiaceho v rámci Ústavu merania a meracej techniky SAV,  kde  sa zaoberal problematikou nasadenia mikropočítačovej techniky v oblasti automatizácie merania fyzikálnych procesov. 
 • Od roku 1990 do roku 1995 úspešne podnikal ako súkromný podnikateľ v oblasti veľkoobchodu a distribúcie výpočtovej techniky, elektroniky a spotrebného tovaru. V tomto období sa detailne oboznámil s problematikou riadenia stredne veľkej obchodnej spoločnosti do 100 ľudí s viacerými strediskami. Súčasne sa zdokonalil v právnej praxi, daňovej a účtovnej problematike spoločností aplikujúcich podvojné účtovníctvo.
 • V roku 1995 bol menovaný generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva akciovej spoločnosti Juhozdroj, ktorá vznikla sprivatizovaním jedného závodu Západoslovenského zdroja š.p. Akciová spoločnosť sa zaoberala veľkoobchodnou a maloobchodnou činnosťou v oblasti potravinárskeho a doplnkového sortimentu. Táto spoločnosť zamestnávala  približne 500 ľudí. V tejto spoločnosti sa ing.Arpáš zaoberal reštruktualizáciou a transformáciou a.s., zmenou jej organizačnej štruktúry s cieľom zaviesť moderné spôsoby riadenia a vyhodnocovania práce ľudí a nasadením moderných informačných systémov potrebných pre riadenie podniku v reálnom čase. Súčasne prebehla selekcia činností a.s. na ekonomicky opodstatnené /ziskové/ a na stratové. Stratové boli následne utlmené a ukončené.  
 • Vďaka organizačným schopnostiam bol ing.Arpáš v r. 1998 poverený vybudovaním distribučnej siete v Slovenskej republike pre dcérsku spoločnosť koncernu Procter&Gamble (USA). Túto úlohu úspešne zvládol. Distribučná sieť dosiahla pod jeho vedením plánovaný obrat v priebehu 3 mesiacov a počas ďalších šiestich mesiacov  prekročila plánovaný obrat o 25%.
 • Od roku 1999 do roku 2001 pôsobil v rámci spoločnosti Global Foods a.s. na poste riaditeľa a vedúceho odborného poradcu  slovenských potravinárskych obchodných reťazcov, ktoré riešia problematiku reštruktualizácie, zefektívnenia chodu, modernizácie informačných systémov, optimalizácie logistiky a distribúcie.
 • Ako poradca aktívne spolupracoval so spoločnosťou Zdroj-Hos a.s. Chynorany, ktorá bola v roku 2000 štvrtou obchodnou spoločnosťou v SR s obratom 2,5 miliardy Sk ročne. 
 • Od roku 2001 pôsobí ako konateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Global Rent spol. s r.o., ktorá podniká v regióne okresov Komárno, Nové Zámky, Topoľčany a Martin ako developer a správca nehnuteľností typu lokálnych obchodných a nákupných centier.
 • Táto spoločnosť v spolupráci so svojou materskou spoločnosťou Real market s.r.o., ktorej je ing.Arpáš tiež konateľom, postupne v rokoch 2000 – 2012 získala do svojho majetku a následne zrekonštruovala a revitalizovala  viacero stredne veľkých obchodných budov v okresných mestách na Slovensku. Časť z nich po modernizácii odpredala a časť doteraz úspešne prevádzkuje.
 • Svoje bohaté skúsenosti a znalosti využíva aj pri publikovaní článkov na ekonomické témy v slovenských denníkoch (predovšetkým v SME).
 • Ovláda, okrem slovenského, aj anglický, nemecký a maďarský jazyk. V súčasnosti prostredníctvom svojej spoločnosti Global consulting s.r.o. poskytuje poradenstvo v oblasti remodelingu starších obchodných budov na obchodné centrá súčasnosti a taktiež aj v oblasti budovania resp.akvizícií a zefektívnenia chodu menších regionálnych obchodných reťazcov.

 Ing. Peter Brloš – vedúci správy nehnuteľností

 • Vedúci správy nehnuteľností má 38 rokov a posledných 8 rokov pracuje výhradne pre obe naše spoločnosti.
 • V roku 1999 úspešne ukončil štúdium na Technickej fakulte SPU v  Nitre. Počas štúdia absolvoval bohatú prax v samospráve, kde prešiel všetkými úrovňami práce i riadenia.
 • Po absolvovaní ZVS v r. 2001 až do r. 2003 pracoval ako technik v spoločnosti Vinica a.s., kde pôsobil paralelne na viacerých úsekoch spoločnosti. Jeho hlavnou činnosťou bolo predovšetkým riadenie mechanizovaných výrobných systémov spoločnosti, kde získal veľké skúsenosti s riadením výrobných procesov, ľudských zdrojov, ako aj s prácou pod veľkým tlakom a v časovej tiesni. Bol pri zavádzaní moderných technológií a ich aplikácii v praxi.
 • V rokoch 2003 až 2005 pôsobil v spoločnosti ZDROJ-HOS a.s. Chynorany na úrovni stredného managementu vo funkcii vedúceho zásobovania, údržby a správy budov. Pôsobením v stredne veľkej spoločnosti, ktorá svojim obratom bola jednou z najväčších širokosortimentových obchodných spoločností  mal možnosť naplno využiť nadobudnuté skúsenosti a zdokonaliť ich v obore,  v ktorom stále pôsobí. Bolo to predovšetkým riadenie pracovnej činnosti podriadených – údržby, objednávanie a komunikácia s externými dodávateľmi údržby,plánovanie a realizácia investičnej činnosti, výber dodávateľov materiálovo - technologického vybavenia a nákup, vypracovávanie technických návrhov a ich realizácia a riadenie skladu MTZ.
 • V roku 2005 došlo k prevzatiu spoločnosti ZDROJ-HOS spoločnosťou CBA Slovakia s.r.o., kde do r. 2006 pracoval na rovnakej pozícii v Distribučnom centre Chynorany.
                       
 • Od r. 2006 začal pracovať v spoločnosti GLOBAL RENT s.r.o. na pozícii Správca nehnuteľností v Topoľčanoch, kde sa aktívne zúčastnil modernizácie a rekonštrukcie bývalého obchodného strediska, kde aj za jeho spolupráce sa optimalizáciou a modernizáciou dispozičného riešenia a vytvorenia overenej skladby nájomcov, podarilo úspešne otvoriť a prevádzkovať Obchodné centrum JUH Topoľčany. 
 • Od r. 2010 sa aktívne podieľa aj na prevádzke ostatných nehnuteľností z portfólia spoločností GLOBAL RENT a REAL MARKET s.r.o., kde sa stará hlavne o odborné riadenie odd. správy majetku, dohľad nad chodom prenajatých priestorov, rokovania s nájomníkmi, zmluvné zabezpečovanie nájmov, akvizície nových nájomníkov na všetkých budovách spoločnosti, rokovania s existujúcimi aj potencionálnymi nájomníkmi na všetkých úrovniach, riadenie a kontrolu tech. údržby vlastnej aj externej, výber a kontrolu dodávaných investičných prác, dohľad a ochranu hnuteľného majetku.
 • Ovláda okrem materinského jazyka aj jazyk ruský a anglický. V priebehu posledných rokov získal mnoho skúseností a vedomostí  aj na rôznych školeniach a kurzoch. Je úspešným absolventom viacerých akreditovaných vzdelávaní a kurzov, ako napríklad realitného maklérstva, facility managementu na STU Bratislava, je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality v organizácii podľa STN ISO 9001:2009